Oleh: benmashoor | 22 Desember 2008

Pengertian Kafa’ah

Menurut bahasa kufu’ berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Bentuk jama’ dari kata kufu’ adalah akfa’, sebagaimana perkataan Imam Ali bin Abi Thalib :

الناس من جهة الآباء أكفاء # ابوهم آدم والأم حواء

Manusia dari pihak ayah adalah sama, bapak mereka Adam dan ibu mereka Hawa‘.

Makna dari syair diatas adalah sesungguhnya asal kejadian manusia dari Adam yang dijadikan dari tanah, dan darinya dijadikan siti Hawa’. Perkataan kufu’ juga terdapat dalam firman Allah swt surat al-Ikhlas ayat 4, yang berbunyi :

ولم يكن لّه كفوا أحد

Dan tidak ada satupun yang menyamai-Nya.

Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Hakim, Rasulullah saw bersabda :

المسلمون تتكافأ دماؤهم

Kaum muslimin satu sama lain, darah mereka sepadan.

Abu Ubaid berkata : yang dimaksud sepadan dalam hadits tersebut adalah kesamaan dalam hal perberlakuan hukum diyat dan qishas, bukan persamaan kemuliaan berdasarkan keutamaan.

Menurut ulama Hanafiyah, kafaah adalah kesepadan yang khusus antara laki-laki dan perempuan. Menurut ulama Malikiah, kafaah adalah kesepadan dalam hal agama dan keadaan yaitu selamat dari aib yang mewajibkan perempuan untuk menggunakan hak pilihnya. Menurut ulama Safiiyah, kafaah adalah suatu urusan yang mewajibkan untuk menolak adanya aib dan kehinaan, terutama kesepadan laki terhadap perempuan dalam kesempurnaan keadaan keduanya sehingga selamat dari aib. Menurut ulama Hanabilah, kafaah adalah kesamaan dan kesepadan dalam lima perkara, yaitu agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan.


Kategori

%d blogger menyukai ini: