Oleh: benmashoor | 25 Juli 2008

Ubaidillah Bin Ahmad Al-Muhajir

Syaikhul Islam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidhi Ja’far ash-Shodiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib[1] dilahirkan di Basrah, dibesarkan dalam lingkungan para ahli ilmu. Dinamakan Ubaidillah karena bentuk tasghir dari Abdullah dan beliau suka dipanggil dengan nama tersebut. Beliau hijrah dari Iraq bersama ayahnya ke kota Madinah kemudian ke Hadramut, bersama beliau ikut serta istri dan anaknya yang paling besar bernama Basri yang mengikuti jejak ayahnya dalam menyebarluaskan ilmu dan berda’wah ke jalan Allah swt. Guru beliau adalah ayahnya sendiri Imam Ahmad bin Isa. Pada tahun 317 hijriyah beliau mengadakan perjalanan ke Makkah dan sekaligus menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa seorang yang hafal hadits, para ulama banyak meriwayatkan hadits darinya. Beliau juga merupakan ulama kenamaan di zamannya. Harta kekayaan beliau berupa perkebunan yang subur dan luas.

Beliau membeli tanah yang luas di Sumal dan Bait Jubair untuk membantunya membiayai kegiatan dalam penyebaran ilmu dan infaq ke jalan Allah swt. Beliau selalu menanamkan kepada anak-anaknya dengan pelajaran atas dasar manhaj ahlu sunnah. Beliau wafat setelah kaidah-kaidah yang dipelopori oleh ayahnya telah tumbuh subur. Beliau wafat di Sumal tahun 383 hijriyah. Di lain riwayat beliau dikuburkan di daerah Najdi dekat dengan kota Boor.

Awal Sufi Di Hadramaut.

Pendiri pertama madrasah bani Alawi yang hanya padanya manhaj Saadah Bani Alawi melekat sebagaimana telah disebutkan ialah al-Imam al-Muhajir yang pada saat itu beliau hidup di tengah-tengah zaman yang penuh fitnah, beliau pula yang pertama kali menumbuhkan dasar-dasar manhaj tersebut. Setelah beliau wafat, manhaj beliau diteruskan oleh anaknya Ubaidillah yang hidup di zaman ayahnya dengan menyaksikan berbagai cara beramal dan da’wah, beliau juga merupakan orang pertama yang mengambil ijazah ilmu usul ahlu sunnah wal jamaah di Mekkah dan Madinah. Beliau pergi ke Mekkah diutus oleh ayahnya, dimana hal tersebut merupakan saksi yang agung akan kecintaan al-Imam al-Muhajir terhadap usaha mengembangkan wawasan dengan mengambil pemikiran-pemikiran baru yang tercermin dalam cara berpikir anak-anak dan cucunya sebelum manusia yang lain. Ubaidillah bin Ahmad tidak saja cukup mempelajari ilmu usul dan hadits di Makkah Mukarromah, bahkan beliau mempelajari ilmu tasawuf dan ilmu akhlaq kenabian kepada guru besar ahlu sunnah a-Imam al-Allamah al-Syekh Abu Thalib al-Makki yang wafat pada tahun 386 hijriyah, kepada gurunya beliau membaca kitab Quut al-Qulub[2], sebagaimana mempelajari ilmu fiqih beliau selalu diijazahkan dari setiap periwayatan dan sanad. Dari sinilah menyambung sanad keluarga Abi Alawi dan madrasah mereka kepada sanad ahlu sunnah.

Untuk masalah ini para ahli sejarah menjelaskannya dalam biografi Ubaidillah bin Ahmad, diantaranya : Ubaidillah bin Ahmad, beliau orang yang pertama kali membawa ajaran tasawuf di Hadramaut, beliau kembali ke Hadramaut pada zaman ayahnya masih hidup, dan ayahnya memberikan izin kepada beliau untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia hingga ayahnya wafat pada tahun 345 hijriyah. Maka kepemimpinan ayahnya berpindah kepadanya. Beliau telah meletakkan tasawuf dalam mimbar ilmu dan da’wah sebagaimana hal tersebut telah dilakukan oleh al-Imam al-Muhajir, sehingga para ulama, ahli syair pada zamannya memuji akan keutamaan ilmu dan kemuliaan serta kedermawanannya, beliau telah berakhlaq seperti akhlaq kakeknya Rasulullah saw.

Dan ketika ayahnya wafat di Husaisah pada tahun 345 hijriyah kekhilafahan ilmu dan da’wah kembali kepadanya, dan masyarakat sangat mengharapkannya di berbagai tempat, dan ini menunjukkan bahwa beliau banyak berda’wah ke pelosok daerah, maka berangkatlah beliau ke desa Sumal dan menghadiahkan semua tanah dan apa yang dimilikinya semua kepada maulanya Ja’far bin Makhdam sebagaimana hal tersebut telah dilakukan oleh ayahnya al-Muhajir, yang membeli perkebunan kurma ketika beliau tiba di Hajrain Hadramaut, kemudian berpindah lagi ke daerah Bani Jusaib sebelum akhirnya beliau menentap di Husaisah. Beliau menghadiahkan semua harta dan perkebunannya kepada maulanya Suwaih yang termasuk maula yang terdahulu ikut serta hijrah dari Iraq. Di Sumal dan di Bait Jubair beliau mengusahakan sumber kehidupan untuknya dan untuk para pengikutnya dengan membeli sebidang tanah pertanian dan perkebunan kurma.

Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad telah mendirikan kaidah-kaidah ilmu dan syariah dan da’wah kejalan Allah swt berdasarkan manhaj berpikir yang telah diterima bulat oleh para ulama ahlu sunnah di Hadramaut, dimana saat itu terdapat ulama dari keluarga Abi Fadhol dan dari keluarga al-Khatib di negeri Tarim, sebagaimana sama halnya dengan kaum Khawarij dan beberapa ulama mereka yang mengambil hujjah serta keterangan-keterangan dari uslub yang diajarkan oleh ayahnya dengan cara akhlaq yang mulia tanpa mendahulukan rasa fanatik dan hawa nafsu, sehingga keadaan Hadramaut berubah menjadi negeri ahlu sunnah dikarena beliau, begitu pula pada zaman ayahnya.

Keturunan Imam Ubaidillah.

Silsilah Saadah Bani Alawi al-Husaini yang menetap di Hadramaut sampai hari ini dan yang telah menyebar ke penjuru alam semua bersumber kepada Sayid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Beliau merupakan satu-satunya anak dari keturunan Ubaidillah bin Ahmad yang mempunyai keturunan yang bersambung hingga hari ini. Imam Ubaidillah bin Ahmad mempunyai tiga orang anak : Basri[3], Jadid dan Alwi.

Basri dan Jadid mempunyai keturunan yang tinggal di Hadramaut dan terputus pada awal tahun 700 hijriyah, hingga tidak ada lagi dari keturunannya yang tercatat dalam silsilah dan biografi keluarga Alawi.

Pengarang kitab Ghuror al-Bahau al-Dhowwiy menulis : Sesungguhnya keluarga Bani Jadid[4] terputus begitu pula keluarga dari Bani Basri, yang hidup paling akhir dari keluarga Jadid ialah seorang wanita di Zubaid yang bernama Jadidah. Alwi bin Ubaidillah mempunyai banyak keturunan yang tersebar di Hadramaut, Yaman, Hijaz, Mesir, Kholij, Indonesia, Afrika Timur, India, Sailan dan negeri lainnya. Dalam hal ini telah ditetapkan nisbah Saadah Bani Alawi kepada asalnya yang diberkahi khususnya sesudah hijrahnya al-Imam Ali bin Jadid ke negeri Iraq.


[1] Abubakar al-Adeni bin Ali al-Masyhur. Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir Wa Abnauh al-Tsalatsah, hal. 5.

[2] Sayid Alwi bin Thahhir al-Haddad membahas secara luas tentang masalah ini dalam kitabnya Itsmid al-Bashoir Fi Madzhab al-Imam al-Muhajir.

[3] Nama ‘Basri’ merupakan nisbah kepada kota Basrah tempat beliau dilahirkan. Nama asli beliau ialah Ismail, datang ke Hadramaut bersama pengikut ayah dan kakeknya pada tahun 318 hijriyah. Diantara keturunan beliau ialah al-Imam Salim bin Basri yang wafat tahun 604 hijriyah di Tarim. Beliau adalah seorang ulama ahli hadits dan ilmu ushul..

[4] Bani Jadid terkenal dengan beberapa ulama ahli haditsnya, diantaranya Sayid Ali bin Muhammad bin Jadid. Beliau pergi menuntut ilmu ke Makkah dan Madinah kemudian ke India, Iraq. Aden dan beberapa daerah di Yaman.


Kategori

%d blogger menyukai ini: